Ako často čistiť a kontrolovať komín

Ako často čistiť a kontrolovať komín

Mnohí sa nás pýtate. Ako často mám čistiť komín?!

A keď že som vám to chcela uľahčiť, aby ste nemuseli tráviť hodiny času vyhľadávaním odpovedí na vaše otázky … Trošku som sa prehrabala v zákone a vybrala som pre vás to najdôležitejšie:

  1. Lehoty čistenia a kontroly komína
  2. Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína
  3. Vypaľovanie komína

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 347/2004 Z. z. ustanovuje:

§20

Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,

raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW,

raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená odseku 2. písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za 2 roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

§21

Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína

(1) Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly komína, musí sa počas prevádzky samostatne stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri päte komína je najviac 0,3 m2, najmenej

a) raz za 4 mesiace, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

(2) Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako 0,3 m2 pripojený spotrebič na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí prevádzkovateľ.

§22

Vypaľovanie komína

(1) Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Na odstránenie usadenín dechtu v komíne máme riešenie čistič komína, ktorý dechty vysúša a decht následne opadne zo stien komína vo forme prášku alebo kusov.

PS: Ak si myslíte, že by článok mohol pomôcť aj Vašim známym a priateľom, podporte ho lajkom a zdieľaním. Vďaka.

eBook zdarma AKÉ DREVO POUŽIŤ DO KRBU aby ste dosiahli maximálnu účinnosť

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.